21

Họp thông qua thuyết minh đề tài, sáng kiến, đề cương GTTL năm 2022

Đăng ngày

Hội đồng Khoa học và đào tạo của Nhà trường tổ chức họp xét và giao nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu khoa học cho các đơn vị: 01 đề tài, 06 sáng kiến và 11 giáo trình tài liệu năm 2022./.

| Mục tin: Tin tức, Giới thiệu hoạt động khoa học công nghệ, Thông tin Khoa học công nghệ | Lượt xem: (186) | Quay lại