BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

Đại tá, TS Nguyễn Năng Thắng
Năm sinh: 1974
Số điện thoại: 0904324301
Hiệu trưởng Nhà trường là người chỉ huy cao nhất của Nhà trường, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Đảng ủy Trường trong quản lý, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường theo Điều lệ công tác Nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định của Tổng cục Kỹ thuật, sự chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.
 
CHÍNH ỦY
Đại tá, CN Nguyễn Phú Anh
Năm sinh: 1974
Số điện thoại: 0982280874
Chính ủy Nhà trường là người chủ trì về chính trị, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật và Đảng ủy Trường về chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô.
 
 
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG THAM MƯU - ĐÀO TẠO
Trung tá, ThS Đoàn Quang Dũng
Năm sinh: 1972
Số điện thoại: 0989585688
Phó Hiệu trưởng Tham mưu - Đào tạo chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Chính ủy Nhà trường chỉ đạo, giải quyết các công tác tham mưu-đào tạo, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ hoặc đảm nhiệm nhiệm vụ của các đồng chí khác trong lãnh đạo, chỉ huy Nhà trường khi cần thiết.
 
 
 
PHÓ CHÍNH ỦY
Thượng tá, CN Nguyễn Đình Phượng
Năm sinh: 1970
Số điện thoại: 0984735130
Phó Chính ủy chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Chính ủy Nhà trường chỉ đạo, giải quyết các mặt công tác đảng, công tác chính trị, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ hoặc đảm nhiệm nhiệm vụ của các đồng chí khác trong lãnh đạo, chỉ huy Nhà trường khi cần thiết.
 
 
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG HẬU CẦN - KỸ THUẬT
Đại tá, ThS Nguyễn Xuân Thủy
Năm sinh: 1967
Số điện thoại: 0967881967
Phó Hiệu trưởng Hậu cần - Kỹ thuật chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Chính ủy Nhà trường chỉ đạo, giải quyết các công tác hậu cần, công tác kỹ thuật, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ hoặc đảm nhiệm nhiệm vụ của các đồng chí khác trong lãnh đạo, chỉ huy Nhà trường khi cần thiết.