CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

Ngành đào tạo:             KẾ TOÁN (Accounting)

Trình độ đào tạo:         Cao đẳng

Thời gian đào tạo:        3 năm.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc  

Kiến thức giáo dục đại cương                                           

1

Triết học Mác-Lênin

6

Ngoại ngữ

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

7

Toán cao cấp

3

Chủ nghĩa Xã hội khoa học

8

Tin học đại cương

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9

Giáo dục Thể chất

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

Giáo dục Quốc phòng

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                    

a. Kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành

1

Kinh tế vi mô

4

Quản trị học

2

Pháp luật kinh tế

5

Tài chính - Tiền tệ

3

Nguyên lý thống kê

6

Nguyên lý kế toán

b. Kiến thức ngành       

1

Tin học kế toán

4

Kế toán quản trị chi phí

2

Thuế

5

Kiểm toán

3

Kế toán tài chính doanh nghiệp

 

 

 

Nội dung các học phần bắt buộc (Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Kinh tế vi mô  

Trang bị những kiến thức cơ bản giúp cho sinh viên hiểu và biết cách phân tích các vấn đề về sử dụng nguồn lực một cách tối ưu trong phạm vi từng đơn vị kinh tế. Mặt khác, học phần cũng cung cấp những kiến thức cơ bản làm nền tảng để nghiên cứu nhiều học phần khác như: kinh tế công cộng, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, kinh tế ngành...

Pháp luật kinh tế         

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và hiểu biết cơ bản như: Những quy định pháp luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp; Hành vi, phương thức thực hiện và các chế tài với hành vi kinh doanhl; Quy định về sử dụng lao động trong kinh doanh; Các quy định về hợp đồng kinh tế, tranh chấp kinh tế và giải quyết các tranh chấp kinh tế trong hoạt động kinh doanh, phá sản doanh nghiệp.

Nguyên lý thống kê   

Cung cấp những lý luận về khoa học thống kê: Mặt lượng trong mối quan hệ với mặt chất của các hiện tượng kinh tế-xã hội số lớn gắn liền với những điều kiện về không gian và thời gian cụ thể. Trên cơ sở đó tập trung vào nghiên cứu quá trình tổ chức điều tra, tổng hợp số liệu, phân tích và dự đoán các hiện tượng kinh tế-xã hội

Quản trị học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong lĩnh vực kinh doanh như: Bản chất, vai trò, chức năng, quá trình phát triển của quản trị kinh doanh; Đi sâu nghiên cứu quản trị ở một số lĩnh vực cụ thể của quá trình kinh doanh như: quản trị sản xuất và tác nghiệp, môi trường kinh doanh, quyết định trong kinh doanh, hoạch định chiến lược, quản trị nguồn nhân lực.

Tài chính-Tiền tệ      

Cung cấp những khái niệm cơ bản về tài chính, khái quát về hệ thống tài chính và các khâu trong hệ thống tài chính cũng như mối quan hệ của chúng trong hệ thống tài chính. Học phần cũng giới thiệu các khái niệm rất cơ bản về tiền tệ, lạm phát tiền tệ, cung cầu tiền tệ và ngân hàng trung ương.

Nguyên lý kế toán

Cung cấp những kiến thức cơ bản về: Khái niệm, đối tượng, nguyên tắc, chức năng nhiệm vụ, vai trò của kế toán; Các phương pháp kế toán và việc vận dụng các phương pháp kế toán vào quá trình kế toán các hoạt động chủ yếu của một loại hình đơn vị cụ thể.

Tin học kế toán  

Học phần cung cấp những kiến thức, kỹ thuật tính toán căn bản trên máy tính được ứng dụng trong thống kê và kế toán dựa vào phần mềm MICROSOFT EXEL.

Thuế    

Học phần bao gồm những vấn đề cơ bản về thuế và các chính sách thuế của Nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp. Học phần tập trung vào việc nghiên cứu các sắc thuế hiện hành, làm rõ đặc điểm cơ bản của từng loại thuế, phương pháp tính toán và các thủ tục cần thiết kê khai, nộp thuế đối với nhà nước.

Kế toán tài chính doanh nghiệp                      

Học phần cung cấp những kiến thức chuyên môn chủ yếu về kế toán tài chính doanh nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước; Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ; Kế toán tài sản cố định; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm và tiêu thụ; Kế toán các nguồn vốn; Lập các báo cáo tài chính chủ yếu.

Kế toán quản trị chi phí           

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản có liên quan đến việc ghi chép, tổng hợp, phân tích các khoản mục chi phí và dự toán chi phí cho kỳ kế hoạch, nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho chức năng kiểm soát và đánh giá chi phí kinh doanh.

Kiểm toán   

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về kiểm toán như: khái niệm, bản chất, đối tượng của kiểm toán, các phương pháp kiểm toán, trình tự các bước kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán...